head1
แผนการดำเนินงาน รายงานการมีส่วนร่วม เอกสารเผยแพร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา

 

work

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

- บริหารงานทั่วไปของสำนัก ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา 
- รวบรวม ติดตามรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ส่วนสำรวจทางและภูมิประเทศ

 

- วางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสำรวจ สำรวจกันเขต
- ดำเนินการสำรวจวางโครงข่ายหมุดหลักฐาน สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศโดยวิธีการสำรวจภาคพื้นดิน  
  การสำรวจภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม
- จัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่
- ปรับปรุงมาตรฐานงานสำรวจภูมิประเทศ
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานสำรวจภูมิประเทศของโครงการที่มีการจ้างเหมา
- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและควบคุมครุภัณฑ์สำรวจภูมิประเทศ

 

 

- วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านงานออกแบบทางและ ทางแยก  
- ออกแบบทางด้านเรขาคณิตและชั้นโครงสร้างทางของถนน  
- คำนวณและออกแบบด้านชลศาสตร์ อุทกวิทยา และงานระบายน้ำสำหรับงานทาง 
- ออกแบบติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณ ป้ายจราจร และงานออกแบบเบ็ดเตล็ดต่างๆ 
- ออกแบบทางแยกและทางแยกต่างระดับ 
- ออกแบบทางด้านงานอำนวยความปลอดภัยของงานทาง 
- คำนวณปริมาณงานตามรูปแบบที่ออกแบบ 
- จัดทำมาตรฐานการออกแบบทางและปรับปรุงมาตรฐาน ให้ทันสมัย 
- ออกแบบพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาฉุกเฉินในงานทางต่าง ๆ 
- พิจารณาเรื่องขออนุญาตดำเนินการในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดทำข้อกำหนดงานจ้างสำรวจและออกแบบงานทาง และทางแยกต่างระดับ 
- ตรวจสอบแบบที่ออกแบบโดยสำนักทางหลวงและ ศูนย์สร้างทาง 
- กำกับดูแลงานออกแบบโดยวิธีจ้างเหมา

 

 

ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา

 

- แปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการสำรวจและตรวจสอบสภาพ
  ทางธรณีวิทยาสำรวจดินคันทาง
- กำหนดหาแหล่งวัสดุ ก่อสร้างทาง ติดตามการใช้วัสดุก่อสร้าง และ  ประเมินหรือเสนอแนะ
  ความเหมาะสมของแนวทาง  
- สำรวจแหล่งวัสดุก่อสร้างงานทางและสภาพทางธรณีวิทยาแหล่งวัสดตลอดจนตรวจสอบ
  และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาของวัสดุที่เกิดขึ้นก่อนการใช้งานหรือขณะใช้งานก่อสร้าง
- สำรวจรายละเอียดทางธรณีวิทยา ได้แก่
      - สำรวจสภาพทางธรณีวิทยาของแนวสายทาง บริเวณที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง
        และเกิดความ เสียหายแก่ทางหลวง
่      - สำรวจและทำแผนที่พื้นที่รับน้ำที่ทางหลวงตัดผ่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสะพาน
        และอาคารระบายน้ำ
      - สำรวจสภาพทางธรณีวิทยาฐานราก โดยการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์และการเจาะสำรวจ
        เพื่อการ ออกแบบทาง ออกแบบ 
- ฐานรากสะพานและสภาพน้ำใต้ดินในพื้นที่ 
- สำรวจและออกแบบป้องกันแก้ไขการเคลื่อนตัวของลาดคันทางและลาดเหนือคันทาง 
- สำรวจและเสนอแนะออกแบบทางธรณีเทคนิค 
- สำรวจและวิเคราะห์สภาพธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมบริเวณ พื้นที่ทางหลวงตัดผ่าน
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- วิเคราะห์ แนะนำ ประเมินคุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของวัสดุฐานรากเพื่อการออกแบบแนะนำ
  จัดทำระบบฐานข้อมูลของงานทางทั้งด้านพื้นฐานทางธรณีวิทยา และวิศวกรรมธรณีด้วย
  ระบบคอมพิวเตอร์   (GIS)
- กำกับดูแลข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีเทคนิคในงานจ้างเหมาสำรวจและออกแบบ 

 

 

กลุ่มงานออกแบบโครงสร้าง

 

- คำนวณทางด้านชลศาสตร์และอุทกวิทยาเพื่อออกแบบอาคารระบายน้ำ สะพานและท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. 
- คำนวณออกแบบสะพานพิเศษ สะพานข้ามทางแยก อุโมงค์ และโครงสร้างพิเศษในจุดตัดที่สำคัญ
  ที่มีปัญหายุ่งยาก ทางโครงสร้าง  
- คำนวณออกแบบโครงสร้างอาคาร สำนักงาน และบ้านพักของกรมทางหลวง 
- คำนวณออกแบบแก้ไขปัญหางานโครงสร้างระหว่างการก่อสร้าง และหลังการใช้งาน 
- ตรวจสอบแบบที่ออกแบบโดยหน่วยงานในภูมิภาค
- ตรวจสอบแบบการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ตรวจสอบแบบและรายการคำนวณส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์และงานโครงสร้างที่กำหนดคุณสมบัติ
  ไว้ในการออกแบบ 
- กำกับดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำงานออกแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างที่ดำเนินการ
  โดยวิธีจ้างเหมา 
- ออกแบบ ปรับปรุงแบบมาตรฐานงานโครงสร้างและอาคารระบายน้ำ 
- ตรวจสอบในเรื่องพิกัดน้ำหนักเพื่ออนุญาตให้ใช้ทางสำหรับรถบรรทุกที่มีลักษณะพิเศษจากที่กฎหมาย
  กำหนดเพื่อแจ้งต่อกรมการขนส่งทางบก

 

 

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน และออกแบบสิ่งแวดล้อม 

 

- สำรวจและศึกษาประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดผลกระทบจากการที่มีทางหลวงตัดผ่าน
  ตามแผนงานโครงการของกรม  
- คัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงเพื่อใช้ในการออกแบบ
  เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น  
- ออกแบบรายละเอียดในการป้องกันหรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระบบนิเวศน์วิทยา
  และประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ตามแผนงานโครงการของกรม 
- ติดตามการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินผลและให้คำแนะนำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
- เก็บรวบรวมข้อมูลมาตรการที่ใช้ป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ
  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานออกแบบ
- จัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบทางด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาให้เหมาะสม
  สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอยู่เสมอ

 

 

ฝ่ายรูปแบบ 

 

- เขียนแบบทาง เช่น แผนที่แนวทางและระดับ (PLAN AND PROFILE) แบบมาตรฐาน   
  และแบบขยายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานก่อสร้างบูรณะและปรับปรุงทาง
- เขียนแบบโครงสร้าง เช่น แบบอาคารระบายน้ำ สะพาน ต่างระดับ สะพานโครงสร้างขนาดใหญ่  
  แสะพานลอยคนเดินข้ามทางหลวง บบมาตรฐานและขยายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโครงสร้าง  
  สะพาน ฯลฯ ทั้งแบบก่อสร้าง บูรณะและปรับปรุง
- เก็บรักษาแบบก่อสร้างทุกประเภทที่กรมลงนามอนุมัติเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นำไปใช้ดำเนินงานเพื่อการ ก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 
- พิมพ์แบบโดยจัดพิมพ์เขียว ขาว ไข พิมพ์ ย่อ-ขยายแบบ ตั้งแต่ขนาด A0-A4 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ดำเนินการงานรูปทัศน์ จัดทำแบบจำลองงานก่อสร้างที่เป็นโครงการพิเศษขนาดใหญ่
  เช่น ทางแยกต่างระดับ สะพานยกระดับอุโมงค์ ฯลฯ และเผยแพร่แบบเพื่อการประชาสัมพันธ์
  ผ่านทางเครือข่าย  เทคโนโลยีสมัยใหม
 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชั้น 5 อาคารเฉลัยว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-3541027 EMAIL:  surveydesign.doh@gmail.com
copy right @ สงวนลิขสิทธฺ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง