head1
แผนการดำเนินงาน รายงานการมีส่วนร่วม เอกสารเผยแพร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา

 

ob

 

วิสัยทัศน์ , พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ :
“ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านงานสำรวจและออกแบบทางหลวง ”
1.
สำรวจและออกแบบทางหลวง พร้อมอุปกรณ์ประกอบทางต่างๆ
2.
กำกับดูแลงานจ้างที่ปรึกษาฯในการสำรวจและออกแบบทางหลวง
3.
พิจารณา ชี้แจง ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ
4.
พิจารณาตรวจสอบ การขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบบ

 

 

ยุทธศาสตร์

 

1.
บริหารจัดการงานสำรวจและออกแบบให้แล้วเสร็จตามแผน งานก่อสร้างของกรมทางหลวง
2.
พัฒนางานสำรวจและออกแบบให้เป็นไปอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน
3.
พัฒนากระบวนการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้งานออกแบบมีคุณภาพที่ดีและรวดเร็ว
4.
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานให้ทันสมัย

 

 

- ศึกษา วิเคราะห์ กำหนด และจัดทำข้อกำหนดและ มาตรฐานการออกแบบงานทาง  
- สำรวจ และจัดทำแผนที่ภาคพื้นดินและแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศเพื่องานของกรมทางหลวง และสำรวจและกำหนด แนวและระดับของทางหลวง 
- ศึกษาสภาพความเหมาะสมทางด้านธรณีวิทยา 
- ดำเนินการหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการออกแบบทางหลวงและออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมเพื่องานก่อสร้างและ บูรณะทางหลวง 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชั้น 5 อาคารเฉลัยว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-3541027 EMAIL:  surveydesign.doh@gmail.com
copy right @ สงวนลิขสิทธฺ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง