} สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง Bureau of location and design

1

2

\