head1
แผนการดำเนินงาน รายงานการมีส่วนร่วม เอกสารเผยแพร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา

 

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรม การสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเรณูนคร เมื่อววันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงละคร เรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สำนักสำรวจและออกแบบ โดยนายวิชัย ขันติพร้อมผล วทบ.8 และนายประยุทธ ยิ่งหาญ วคบ.6 พร้อมคณะ ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พี.วี.เอส.-95 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ซีวิลดีไซน์ แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในการศึกษางานบริการด้านวิศวกรรม การสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองเรณูนคร

กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะเอื้อประโยชน์ในการศึกษาของโครงการ โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก

เรณูนคร1 เรณูนคร2
เรณูนคร-4 เรณูนคร-5
วิชัย เรณูนคร2 เรณูนคร3

 

 

 

 

 

LINK..   

fc go eoff netmap map pr gis pr dl flud

สถิติการเข้าชม : free statistics

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ชั้น 5 อาคารเฉลัยว วัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-3541027 EMAIL:  surveydesign.doh@gmail.com
copy right @ สงวนลิขสิทธฺ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง